เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
ขออนุญาตให้นักเรียนไปร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 (3/07/2558)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 3) (1/07/2558)
กำหนดการสอบประจำภาคต้น ครั้งที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 5) (1/07/2558)
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
-------------------------------------------------
ลงชื่อสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
ระดับ ป.1-3 สมัครที่ อ.ณัฐภัทร ห้อง ป.3/3    ระดับ ป.4-6 สมัครที่ อ.รัฐธนินท์ ห้อง ป.6/2
หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 58 และจะทำการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 14 ก.ค. 58
(นักเรียนสามารถเลือกสอบได้ทั้ง 3 รายการ)
โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ครั้งที่ 1 (27/06/2558)
หลักสูตร : การสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 24-25 มิถุนายน 2558

นักเรียน ป.3 บริจาคเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ (เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26/06/2558)

การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง พระอภัยมณี เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558 (26/06/2558)

ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และให้โอวาท ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (2/06/2558)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล หมายเลข 0-2218-2742 ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมด้านวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดการอบรม เรื่อง การเพิ่มพูน
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (27/06/2558)
การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรื่อง พระอภัยมณี
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558
(26/06/2558)
พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
(16/06/2558)
การประชุมผู้ปกครองอาสา
สอนวิชาเลือกเสรี
(6/06/2558)
In-service training, May 2015,
Bangkok. Visiting Prof./
Adjunct Prof. Jyrki Loima,
Finland
(19/05/2558)
โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง FUJITSU กับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายประถม ในการนำระบบสารสนเทศ
มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2558
(12-18/05/2558)
โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง
"สาธิตจุฬาฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จ.นครราชสีมา
(7-8/05/2558)
คณาจารย์ประชุมวิชาการ 2558
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(6/05/2558)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
นักเรียน ป.2 บริจาคเงินให้กับ
บ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.3 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(24/06/2558)
นักเรียน ป.4 บริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(23/06/2558)
พิธีทำบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 57 ปี
(19/06/2558)
"บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ"
57 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
(18/06/2558)
การดูแลสุขภาพของครู
โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
(17/06/2558)
ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องใน
วันอานันทมหิดล ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล
บริเวณลานพระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม
(9/06/2558)
กิจกรรมมงคลชีวิต ป.6
(8/06/2558)
พัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(29/05/2558)

 
ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
 
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(9/03-15/04/2015)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
Big Cleaning Day
at Satit Chula ครั้งที่ 5
(28/05/2558)
งานทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปีการศึกษา 2558
(21/05/2558)
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742