บทอาศิรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


                       ผองไผทนบน้อม
เฉลิมเกียรติพระภูบาล
หกสิบเจ็ดศุภวาร
ธ สถิตเป็นฉัตรแก้ว
                       จอมรามราชเกริกฟ้า
ทรงเปรื่องปราชญ์การบิน
อุ่นไอรักทั่วธานินทร์
พระเกียรติยอยกย้ำ
                       น้อมอัญเชิญเทพไท้
ทรงสุขศานต์นิรันดร
พระชนม์ยิ่งยืนอมร
ทรงพระเจริญเพริศแพร้ว
ศิรการ
ยิ่งแล้ว
ลุล่วง พรรษแล
ปกเกล้าชาวสยาม
บดินทร์
เลิศล้ำ
อบอุ่น ประชาเอย
แซ่ซ้องสรรเสริญ
ถวายพร
ผ่องแผ้ว
สุขสวัสดิ์ โสตเทอญ
ผ่านฟ้าเกษมศรี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี ผู้ประพันธ์

Enter Website