ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

เข้าสู่หน้าหลัก

บทอาเศียรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
          ภูมิพลมหาราชเจ้า
ธ เปรียบรวิใส
ขจัดปัดเภทภัย
เสริมส่งชาติก้าวหน้า

          ฝนพรำฉ่ำชื่นชื้น
ชลประทานชุบชีวี
“แก้มลิง” ก่อวิถี
สรรพชีพล้วนอยู่ได้

          ดินไม่ดีเทวษท้น
ธ กอปรกิจแก้ไข
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใช้
พระปรีชาช่วยเอื้อเฟื้อ

          กสิกรหว่านข้าว
เก็บเกี่ยวเปรมอุรา
เรือกสวนไร่เลอค่า
พระราชดำริพลิกฟื้น

           ฟาร์มโคนมก่อตั้ง
ประโยชน์เจิดจำรูญ
ปศุสัตว์พิพัฒน์พูน
เพราะพระบารมีค้ำ

           กราบพระบาทกษัตริย์แก้ว
ร้อยกมลชนทุกคาม
เพ็ญพระยศเรืองพระนาม
พรชัยมงคลพรั่งพร้อม
แห่งผไท
ส่องหล้า
วิปโยค
เลิศล้ำจำเริญ

ธานี
แมกไม้
ระงับ อุทกภัยแฮ
ล่วงพ้นลำเค็ญ

เข็ญใจ
ก่อเกื้อ
เสริมส่ง
แหล่งหล้าสมบูรณ์

ทำนา
สดชื่น
ดลทรัพย์ ทวีเฮย
หล่อเลี้ยงชีวิน

เกื้อกูล
เลิศล้ำ
ดีเด่น
โอบเอื้ออุดหนุน

จอมสยาม
นอบน้อม
ผาดผ่อง ประภัสร์เฮย
เทิดไท้ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม