About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
Letters from the school
Activities Calendar
"กระดานดำ" วารสารรายเดือน
ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน
มกราคม 2561
ประจำเดือนธันวาคม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

สามารถติดต่อสอบได้ที่ฝ่ายการจัดการศึกษา
โทร  02-218-2745, 09-2223-3873

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน
หลังเลิกเรียน CUD After School

CUD After School registration system Handbook
Downloadable documents for parents
Announcements and downloadable documents for staff
Extracurricular programs to enhance learning capabilities
School Library
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
Interesting Websites
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์   News โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
Please follow school news through an addditional channel
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และเตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (20/02/2561)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1) (13/01/2561)
เปิดรับสมัครเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
วันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครนักเรียนในโครงการ Satit Chula English Program ป.2 – ป.5
เวลา 07.30–09.00 น. และ 15.00–16.00 น. ณ ห้องการเงิน ชั้น M อาคาร 50 ปีฯ
 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
รับบัตรคิว เวลา 06.30 น.
รับสมัครและชำระเงิน
เวลา 07.00 – 09.00 น.
ณ ชั้นล่าง อาคาร 50 ปีฯ
โครงการอนุบาลคิดเพลิน อนุบาล 1
โครงการอนุบาลคิดเพลิน อนุบาล 2
โครงการอนุบาลคิดเพลิน อนุบาล 3
โครงการค่ายวิชาการฯ ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP) ป.1 – ป.5
โครงการCUD 4.0 Summer Camp ป.1 – ป.5
โครงการChelsea FC ฟุตบอล กลุ่ม 1 ป.1 - ป.5
โครงการChelsea FC ฟุตบอล กลุ่ม 2 ป.1 - ป.5
โครงการรำเล่นเต้นโขน ป.3 – ป.5
รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน โครงการ "ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ" (EP)
รับสมัครนักเรียนโครงการ Satit Chula English Program ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครนักเรียนหลักสูตรปกติที่สนใจ ป.1 - ป.5 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านรายละเอียด >>
 
     ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 
Photos of School Activities from Academic Year 2017
Videos of School Activities
  กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Happy Valentine Charity 2018
(14/02/2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผู้อำนวยการ
มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
The Principal on behalf of the Science Department donated funds
to the Elephant Foundation
(12/02/2561)
โครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 25 (ป.6)
25th Astronomy Camp (P.6)
(10/02/2561)
ความภูมิใจของสาธิตจุฬา
Satit Chula Pride
(9/02/2561)
ป.6 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จังหวัดสมุทรสงคราม 
(8/02/2561)
กิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย
Thai Identity Day Activity
(7/02/2561)
ป.4 ทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
(2/02/2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม ตลาดนัด ก.พ.อ. ตลาดนัดสามัคคี D.I.Y.
Vocational Courses and Technology Department organized the D.I.Y. Market (2/02/2561)
อนุบาลทัศนศึกษา บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี
(1/02/2561)
  มกราคม 2561
ป.3 ฟังสัตวแพทย์บรรยายเรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ
(29/1/2561)
ป.5 จัดโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย คือวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ณ บ้านบางแค 2
Primary 5 organized the "Caring for the Elderly - a beautiful Thai culture"
project at Ban Bang Khae 2
(24/1/2561)
โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่น 23 ทัศนศึกษา จ.นครปฐม
Junior botanist program (class 23) field trip to Nakhon Pathom province
(20-21/1/2561)
ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
Primary 3 students' field trip to Science Centre for Education /
Bangkok Planetarium
(19/01/2561)
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา คิดส์เวนเจอร์พาร์ค
Primary 2 field trip to Kiz Venture Park
(18/01/2561)
กิจกรรมวันครู
Teachers' day activity.
(16/1/2561)
โครงการ 60 ปี น้ำใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรมมอบความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
บริการตรวจสุขภาพและสุขภาพฟัน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ณ กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(13/01/2561)
The Mask Singer Satit Chula season 1
(12/01/2561)
โครงการธรรมปฏิบัติ (ค่ายคุณธรรม) ป.6
Dharma camp - Primary 6
(6-7/01/2561)
  ธันวาคม 2560
Facebook สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
(โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ )
Academic Management Program in association with the Sakdibhornssup
Foundation (Special Education for Learning Ability Development Program )
(16/12/2560)
โครงการ "สาธิตจุฬา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม" ณ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จังหวัดนครนายก
(13/12/2560)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 "สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ"
(กิจกรรมสอยดาว / ซุ้มเกม)
Satit Chula 2018 New Year activity
(8/12/2560)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 "สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ"
(ภาคเช้า / การแสดง)
Satit Chula 2018 New Year activity
(8/12/2560)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 "สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ"
(ภาคเช้า / ทำบุญ / มอบของที่ระลึก)
Satit Chula 2018 New Year activity
(8/12/2560)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(4/12/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Social Studies, Religions and Cultures)
(2/12/2560)
  พฤศจิกายน 2560
ประชุมผู้ปกครองนักกีฬา และแนะนำนักกีฬาอินทนิลเกมส์
(29-30/11/2560)
การตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(29-30/11, 1/12-2560)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
Boy and Girl Scouts Overnight Camp -Primary 4
(25-26/11/2560)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
โดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(22/11/2560)
นักเรียนระดับชั้นป.4 และ ป.6
เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
(22/11/2560)
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2,3 และ นักเรียนระดับชั้น ป.5
เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
(21/11/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (คณิตศาสตร์)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Math)
(18/11/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย / วิ่ง) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย เกม ป.1 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย ปอมอม) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
กีฬาสี (ภาคเช้า กีฬาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
กีฬาสี (ภาคเช้า พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่นักกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Sports Day Event (2017)
(17/11/2560)
Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) Between
The Faculty of Education and Chulalongkorn University Demonstration
School (CUD) and The Faculty of Arts and the Melbourne Graduate School of
Education of Parkville, University of Melbourne
(16/11/2560)
ประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 IASSIDD 4th Aisa Pacific Regional Congress Inclusiveness and Sustainable Development "พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม"
(13-16/11/2560)
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 IASSIDD 4th Aisa Pacific Regional Congress Inclusiveness and Sustainable Development "พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม" เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา
(13/11/2560)
กิจกรรมการแข่งขัน ปอม ปอม เชียร์ลีดเดอร์ ครั้งที่ 6
ชิงถ้วยเกียรติยศ คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
6th Pom Pom Cheerleader Competition
(10/11/2560)
ฝ่ายอาคารฯและโภชนาการ เข้าอบรมโครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste
(3,7/11/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 3
(4/11/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (วิทยาศาสตร์)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Science)
(4/11/2560)
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560
Loy Krathong Activity of Academic Year 2017
(3/11/2560)
กิจกรรมประกวดกระทง ประถมต้น และประถมปลาย
Krathong Making Competition (Primary 1-3 and Primary 4-6)
(2/11/2560)
  ตุลาคม 2560
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนระดับชัน ป.5
Ceremony to declare onself as a buddhist of students in Primary 5
(31/10/2560)
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และการปฏิญาณตน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(24/10/2560)
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันลีลาศ
รายการ WDSF TAIPEI OPEN 2017 ณ ประเทศไต้หวัน
(24/10/2560)
ฝ่ายกิจการนักเรียน และกรรมการสภานักเรียนเดินทางไปวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(23/10/2560)
พิธีเปิดนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณปกหล้า สาธิตจุฬาฯ ภักดีนิรันดร์”
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และบริเวณชั้นล่าง อาคาร ๕๐ ปีสาธิตจุฬาฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
โดยมี พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี
(18/10/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Vocational Courses and Technology)
(14/10/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
(12/10/2560)
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในโอกาส
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Welcoming speech and lecture by the school's Principal
on the occasion of the start of the second semester of academic year 2017
(9/10/2560)
ผู้อำนวยการนำคณาจารย์นักเรียนและครอบครัว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเตรียม
สำหรับการจัดนิทรรศการ "พระมหากรุณาธิคุณปกหล้า ชาวสาธิตจุฬาฯภักดีนิรันดร์"
ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 นี้
(8/10/2560)
  กันยายน 2560
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.6
Boy and Girl Scouts overnight Camp - Primary 6
(23-25/09/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (ทัศนศิลป์)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Visual Arts)
(23/09/2560)
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครองจิตอาสา
ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 52,000 ดอก
ให้กับรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในกิจกรรม
“จุฬาฯ รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายอาลัยและความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 ล้านดอก”
The Principal, the School Board and Parent Volunteers presented 52,000
cremation sandalwood flowers to the Vice President as part of Chula's project
to make 1 million sandalwood flowers in remembrance and honor of
Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej
(21/09/2560)
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพโลก
International Day of Peace
Reading Activity on the topic of Peace and an observation of a moment of
silence on occasion of the International Day of Peace
(21/09/2560)
นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 field trip to Safari World (Fun and Happiness Week)
(21/09/2560)
กิจกรรมอำลาอาจารย์นิสิต
Farewell reception for Student Teachers
(20/09/2560)
นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา SEA LIFE Bangkok Ocean World
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 field trip to SEA LIFE Bangkok Ocean World
(Fun and Happiness Week)
(19/09/2560)
กิจกรรมอำลาคณาจารย์เกษียณอายุการทำงาน
Farewell reception for retiring Teachers
(15/09/2560)
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (รุ่น 4) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา
Teachers and staff from NIDTEP (class 4) visited the school
to observe educational management
(14/09/2560)
คณะนักศึกษาจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอน
School observation visit by the team of Hiroshima University Japan
(12/09/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 4
(9/09/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (ภาษาไทย)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Thai Language)
(9/09/2560)
นักเรียนแสดงรำ ในงานสายใยจามจุรี 60 ซึ่งจัดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาฯ
Students do thai dance perform in the Chula Bond 2560 event organized by the Chulalongkorn Faculty Club
(7/09/2560)
ทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน
Team of dentists from the Faculty of Dentistry of Chula performed
dental check-ups for students
(6/09/2560)
  สิงหาคม 2560
คณะครูจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาห้วยขะยุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(31/08/2560)
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทกลุ่ม จากการแข่งขันรายการ BMDA 15th Crystal Dance Sport Championships
2017 จากประเทศมาเลเซีย
The Principal congratulated the students who won first prize from the group cultural performance at the BMDA 15th Crystal Dance Sport Championships
2017 held in Malaysia
(29/08/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 5
(26-27/08/2560)
สภานักเรียนจัดอบรมการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
(25/08/2560)
ฝึกซ้อมอพยพหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
Earthquake evacuation drill
(24/08/2560)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
Sister School Programme Satit Chula - Koge Town, Fukuoka,
Japan Cultural Exchange
(22/08/2560)
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools Programme)
Sister Schools Programme 2017 Satit Chula - Koge Town, Fukuoka, Japan
(22/08/2560)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
Sister School Programme Satit Chula - Koge Town, Fukuoka,
Japan Cultural Exchange
(21-22/08/2560)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
Sister School Programme Satit Chula - Koge Town, Fukuoka,
Japan Cultural Exchange
(21/08/2560)
การลงนามการจัดทำสัญญาความร่วมมือ MOU โครงการโรงเรียนพี่น้อง
(Sister Schools Programme)
Sister Schools Programme 2017 Satit Chula - Koge Town, Fukuoka, Japan
(21/08/2560)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
Sister School Programme Satit Chula - Koge Town, Fukuoka,
Japan Cultural Exchange
(21/08/2560)
นักเรียน ป.4 เกมแก้ปัญหาจารชน (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 4 (National Science Week)
(21/08/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 3
(20/08/2560)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นเจ้าภาพร่วม
ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 14.30 น.
(19/08/2560)
นักเรียน ป.5 "Pet Talent" ประกวดแฟนซีสัตว์เลี้ยงแสนรักแสนรู้
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 5 Students: "Pet Talent" - Beloved Pet Talent Competition
(National Science Week)
(18/08/2560)
นักเรียน ป.1-2 การแข่งขันยิง "จรวดพลังลม" จรวดจากแรงดันอากาศ
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 1-2 Students: "Wind Powered Rocket" firing Competition
using air pressure (National Science Week)
(17/08/2560)
นักเรียน ป.6 "สนุกกับการทดลอง" เกมการทดลองแสนสนุก (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 6 "Fun with Experimenting" fun experimentation games
(National Science Week)
(16/08/2560)
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาไดโนซอร์ แพลนเน็ต
Primary 2 field trip to Dinosaur Planet.
(16/08/2560)
นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต
Primary 3 field trip to Dusit Zoo
(16/08/2560)
ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การประกวดนวัตกรรมฯ ในงาน The Korea International Youth Olympiad (KIYO 4i)
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2560
(16/08/2560)
นักเรียน ป.3 กิจกรรม "เกมกีฬาวิทยาศาสตร์" (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 3 "Sports Science Games" (National Science Week)
(15/08/2560)
ศูนย์นวัตกรรมฯส่งผลงานประกวด ในงาน The Korea International Youth Olympiad (KIYO 4i) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2560
ทั้งหมด 6 ผลงาน : ระดับประถม ประเภททีม 4 ผลงาน, ประเภทเดี่ยว 1 ผลงาน, ระดับมัธยม ประเภททีม 1 ผลงาน
ผลการแข่งขัน : ระดับประถมได้ 2 เหรียญทอง / 2 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง / และ 3 special award, ระดับมัธยมได้ 1 เหรียญเงิน / 1 special award
(10-14/08/2560)
รับการตรวจประเมินขั้นที่ 5 สำหรับการอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ณ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
(11-12/08/2560)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่
Well - wishing ceremony on the occasion of HM the Queen's
Birthday and Mother's Day activities
(11/08/2560)
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสภานักเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
ใน “โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน
(10/08/2560)
ธรรมบรรยายเรื่อง "คนสำราญ งานสำเร็จ" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และคณะ
(9/08/2560)
บุคลากรทางการศึกษาจากเทศบาล ต.งิม จ.พะเยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
Educational personnel from Ngim Municipality (Phayao Province)
visited the school to observe educational management
(9/08/2560)
นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Primary 5 field trip to Khao Kheow Open Zoo.
(9/08/2560)
การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ในการประกวด แข่งขัน รายการต่างๆ ทั้งนานาชาติ และระดับประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
Recognition and congratulations to students who made the school
proud at the international and national level (July 2017) (1/08/2560)
  กรกฎาคม 2560
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (สุขศึกษา-พลศึกษา)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Health Education - Physical Education)
(29/07/2560)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง)
Ceremony to pay respects and celebrate the birthday of His Majesty
the King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
on 28 July 2017 (and giving alms to monks) (27/07/2560)
ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จ.ปทุมธานี
Primary 4 students' field trip to Agricultural Museum Complex, Pathum Thani Province (27/07/2560)
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
National Thai Language Day 2017 Activity
(27/07/2560)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Scholarship Granting Ceremony for academic year 2017Province
(27/07/2560)
นักเรียน ป.3 ร่วมกิจกรรมตกแต่งหน้าเค้ก
Primary 3 students' cake decorating activity
(27/07/2560)
นักเรียน ป.2 แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
Thai spelling Competition of P. 2 students
(25/07/2560)
นักเรียน ป.4 แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
Thai spelling Competition of P. 4 students
(25/07/2560)
นักเรียน ป.5 แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
Thai spelling Competition of P. 5 students
(25/07/2560)
นักเรียน ป.3 แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
Thai spelling Competition of P. 3 students
(24/07/2560)
นักเรียน ป.6 แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
Thai spelling Competition of P. 6 students
(24/07/2560)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สสวท.)
Science and Mathematics Camp by The Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology - Primary Level (IPST)
(22/07/2560)
บุคลากรรับการตรวจมวลกระดูก
Staff recieve bone mineral density testing
(21/07/2560)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล fifa cud cup ครั้งที่ 8 จัดโดยสภานักเรียน
Opening ceremony of the 8th FIFA CUD CUP football competition
(21/07/2560)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
Teacher Appreciation Ceremony 2017
(20/07/2560)
นักเรียน ป.1 แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
Thai spelling Competition of P. 1 students
(18/07/2560)
นักเรียน ป.4 ถวายสังฆทาน
Primary 4 students made merit
(17/07/2560)
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (วิทยาศาสตร์)
Academic Management Program in association with the
Sakdibhornssup Foundation (Science)
(15/07/2560)
รายการคุยกับคุณครูวิชาพิเศษ ป.5
P.5 Parent and teacher (of special subjects) meeting
(14/07/2560)
ผู้อำนวยการมอบเข็มกรรมการสหกรณ์ร้านค้าแก่กรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง
The Principal handed out school co-op director pins to the newly elected directors
(14/07/2560)
การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ร้านค้า
Election of Directors of the Co-operative store
(13/07/2560)
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าและโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
Denla Kindergarten and Denla Rama 5 School visited the school to observe educational management
(13/07/2560)
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
School visit by the Thailand Education Deans Council
(13/07/2560)
รายการคุยกับคุณครูวิชาพิเศษ ป.2
P.2 Parent and teacher (of special subjects) meeting
(12/07/2560)
กิจกรรมการออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Excercise activity in honor of
HM King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
(7/07/2560)
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม (รุ่น 2) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา
Teachers and staff from NIDTEP of Nakhon Pathom (class 2) visited the school
to observe educational management
(6/07/2560)
นักเรียน ป.1 ฝึกปฏิบัติเวียนเทียน
Primary 1 students practiced Vien Tien
(6/07/2560)
รายการคุยกับคุณครู ป.4
P.4 Parent and teacher meeting
(3-5/07/2560)
นักเรียน ป.1 รับการตรวจสุขภาพโดยคณะแพทย์ รพ.จุฬาฯ
Health checkup for Primary 1 students
(5/07/2560)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Scholarship awards ceremony for staff's children organized by the
CUD Alumni Association
(4/07/2560)
คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
(เทศบาลนครเชียงราย) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน
Teachers and staff from Municipal 2 Nong Bua School and Municipal 8 Banmai
School (Chiang Rai) visited the school to observe educational management
(3/07/2560)
เปิดใช้งานสนามเด็กเล่นใหม่
Opening of the new school playground
(3/07/2560)
นักเรียนชั้น ป.4 โครงการ Art learning ทัศนศึกษาศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
Primary 4 students from the Art Learning Program field trip to
Bangkok Sculpture Center
(1/07/2560)
  มิถุนายน 2560
การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ในการประกวด แข่งขัน รายการต่างๆ ทั้งนานาชาติ และระดับประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
Recognition and congratulations to students who made the school
proud at the international and national level (June 2017)
(28/06/2560)
รายการคุยกับคุณครู ป.2
P.2 Parent and teacher meeting
(27-29/06/2560)
รายการคุยกับคุณครู ป.5
P.5 Parent and teacher meeting
(27-28/06/2560)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล
International Anti-drug Day Activity
(26/06/2560)
การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง พระอภัยมณี
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
On stage performance of “Phra Abhai Mani” by student teachers on
the occasion of Sunthorn Phu Day (26/06/2560)
นักเรียนชั้น ป.3 โครงการ Art learning ทัศนศึกษาศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
Primary 3 students from the Art Learning Program field trip to
Bangkok Sculpture Center
(24/06/2560)
กิจกรรมจัดรถดอกไม้เทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
Decoration of vehicle for carrying flowers and candle for Buddhist
Lent and Candle Procession ceremony at  Wat Sraket Ratchaworamahawihan
(23/06/2560)
โครงการวัดสู่โรงเรียน (นักเรียน ป.4)
Temple to School Project (Primary 4)
(23/06/2560)
รายการคุยกับคุณครู ป.3
P.3 Parent and teacher meeting
(20-22/06/2560)
นักเรียน ป.3-ป.4 ฟังพระมหากิตติศักดิ์ บรรยายธรรมให้ความรู้เรื่อง
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
P3-P4 students listened to Phra Maha Kittisak's preachings
regarding Asanha Bucha Day and Buddhist Lent Day
(22/06/2560)
นักเรียน ป.5 มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันราชานุกูล (เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 5 students donated funds to the Rajanukul Institute
(on the occasion of the School's Anniversary)
(22/06/2560)
นักเรียน ป.4 มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 4 students donated funds to the Foundation for Slum Child Care (on the occasion of the School's Anniversary)
(22/06/2560)
โครงการการศึกษาพิเศษฯ จัดการบรรยายเรื่อง Positive Behavior
Support Workshop โดย Professor Kieth Mcvilly PhD
Special Education for Learning Ability Development Program organized a lecture on the
topic of Positive Behavior Support Workshop by Professor Kieth Mcvilly PhD
(21/06/2560)
นักเรียน ป.5-ป.6 รับฟังการบรรยายธรรม จากพระอาจารย์ทรัพย์ชู มหาวีโร
Primary 5 - 6 Listened to preachings by Phra Ajarn Sapchoo Mahaweerow
(21/06/2560)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
Buddhist Lent candle making activity (academic year 2017)
(21/06/2560)
นักเรียน ป.2 มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 2 students donated funds to the Veterans General Hospital
(on the occasion of the School's Anniversary)
(20/06/2560)
พิธีเปิดสนามเด็กเล่น
Playground opening ceremony
(20/06/2560)
พิธีเปิดหอศิลป์สาธิตจุฬา
Satit Chula Art Gallery opening ceremony
(20/06/2560)
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 59 ปี
Merit making ceremony on the occasion of the School's 59th Anniversary
(20/06/2560)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับครูประถม"
The Science Department organized a workshop on "developing learning activities in order to develop science skills for primary school teachers"
(17/06/2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Drive
Workshop on using Google Drive
(16/06/2560)
นักเรียน ป.6 มอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) (เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 6 students donated funds to the Home for the Blind with multiple Disabilities (on the occasion of the School's Anniversary)
(16/06/2560)
"บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ" 59 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
"Satit Chula Blood Drive" on occasion on the school's 59th anniversary
(16/06/2560)
นักเรียน ป.3 มอบเงินบริจาคเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 3 students donated funds to the Foundation for the Blind
in Thailand (on the occasion of the School's Anniversary)
(15/06/2560)
นักเรียน ป.1 มอบเงินบริจาคเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 1 students donated funds to the Thai Red Cross Children's
Home (on the occasion of the School's Anniversary)
(15/06/2560)
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ
Primary 4 field trip to Chulalongkorn University Museum of Natural History
(14,15/06/2560)
นักเรียน ป.1-ป.2 ฟังพระมหากิตติศักดิ์ บรรยายธรรมให้ความรู้เรื่อง
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
P1-P2 students listened to Phra Maha Kittisak's preachings
regarding Asanha Bucha Day and Buddhist Lent Day
(14/06/2560)
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
Election of Student Council members for academic year 2017
(13/06/2560)
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันแบดมินตันนักเรียน กรมพลศึกษา
Students received awards from the Department of Physical Education's
Badminton Competition
(13/06/2560)
"รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1" CUD 64
Welcoming event for Primary 1 students (CUD 64)
(10/06/2560)
ผู้อำนวยการ,อาจารย์และผู้แทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วางพวงมาลา
ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
The school's Principal, teacher and student representatives from
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School laid wreaths to pay
respect to King Ananda Mahidol on the occasion of Ananda Mahidol day
at the King Rama VIII monument at the Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University (9/06/2560)
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดอบรมเรื่องการแยกขยะ สำหรับนักเรียน ป.1-ป.6
The Student Affairs Department organized training on waste sorting
for P.1-P.6 students
(5,8,9/06/2560)
กิจกรรมก่อนบ่ายสบายใจ
(8/06/2560)
การบรรเลงดนตรีไทย รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 198
Chulavatid Thai Classical Music Performance no. 198
(6/06/2560)
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
"สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0"
The 6th Satit Academic Forum 2017 "Satit Innovation for Thailand 4.0"
(2-4/06/2560)
การบรรยายเรื่อง ก้าวใหม่กับบ้านหลังใหม่ของ cud 64 โดย ผศ.กวิสรา รัตนากร
Lecture on "a new step in the new home of CUD 64"
(2/06/2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมทำดอกไม้จันทน์
The Career and Technology Department organized training on
how to make dok mai chan
(1/06/2560)
  พฤษภาคม 2560
กิจกรรมมงคลชีวิต ระดับชั้น ป.6
Auspicious Life (Mongkol Cheevit) Activity – Primary 6
(29/05/2560)
การประชุมปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคนิคการสอน สู่ผู้ปกครองอาสาวิชาเลือกเสรี
Training Workshop on teaching techniques for parents volunteering to teach
free elective classes
(27/05/2560)
ผู้อำนวยการ (ผศ.ทินกร บัวพูล) กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในโอกาส
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Welcoming speech and lecture by the school's Principal
(Asst.Prof.Tinnakorn Bourpul) on the occasion of the start of the
first semester of academic year 2017 (22/05/2560)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (อบรมรวม)
Character Building Training Project (Overall Training)
(19/05/2559)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ระเบียบของโรงเรียน
และข้อปฏิบัติตนของนักเรียน / เทคนิคการดูแลอุปกรณ์ส่วนตัวไม่ให้สูญหาย)
Character Building Training Project (school policies and student guidelines/
techniques to help keep track of personal belongings so that they do not get lost)
(19/05/2559)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
(มารยาทไทยสำหรับนักเรียน)
Character Building Training Project (Thai manners of Students)
(19/05/2559)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน (ระเบียบและการปฏิบัติตน ตามข้อตกลงภายในห้องเรียนและอื่นๆ)
Character Building Training Project (Regulations and following class rules)
(19/05/2559)
  ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
Photos of School Activities from the 2016 Summer Session
 
กิจกรรมด้านวิชาการ
Academic Activities
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ทักษะการสร้างวินัยโดยใช้
เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
Workshop on building discipline through positive reinforcement techniques
(18/05/2560)
โครงการพัฒนาคณาจารย์ ประจำปี 2560 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 Active Learning โดยมีอาจารย์
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เป็นวิทยากร
Teacher Development Program (2017) - Learning for Developing Skills for the 21st Century Active Learning
(2/05/2560)
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(14/03-11/04/2017)
การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในเวทีระดับ
นานาชาติ
“45th International Exhibition and Invention of Geneva 2017”
ณ สมาพันธรัฐสวิส
"45th International Exhibition and Invention of Geneva 2017" competition and exhibition in Switzerland
(29/03/2560-2/04/2560)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
Big Cleaning Day (ครั้งที่ 7)
ประจำปีการศึกษา 2560
Annual Big Cleaning Day (No. 7)
for academic year 2017
(17/05/2560)
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560
Merit Making Activity (2017)
(8/05/2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้โครงการจุฬาฯ Zero Waste
Training/workshop as part of
the Chula Zero Waste Project
(3/05/2560)
กิจกรรมทั่วไป
General Activities
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(8/05/2560)
พิธีเปิดสวนหินและพรรณไม้ทนแล้ง
Opening ceremony for the
Rock Garden & Xeric Garden
(3/04/2560)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
โครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ เทิดพระคุณบุพการี
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
Novice ordination project to show graditude to parents and to dedicate
merit to Phra Bat Somdet Phra Paraminthra Maha Bumibol Adulyadej
held at Satit Chula Elementary School
and Wat Boromniwas Ratchaworawiharn
พิธีลาสิกขา
Leaving the monkhood ceremony
(12/4/2560)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร
และพิธีสรงน้ำพระ
Prayer ceremony to celebrate
novice monks and bathing buddha
ceremony.
(7/4/2560)
พิธีบรรพชา
Ordination ceremony
(29/3/2560)
เดินทางไปยังวัดบรมนิวาสฯ /
พิธีมอบผ้าไตร / โปรยทาน
Travel to Wat Boromniwas/
robe presentation ceremony/
coin scattering
(29/3/2560)
การแสดงชุด
"คุณธรรมนำไทย ภูมิใจในแผ่นดิน
สยามินทร์ในใจนิรันดร์"
"Virtue leading Thailand, pride in
the land, Siammintr forever in
our hearts" performance
(28/3/2560)
พิธีถวายตัวนาค / ปลงผมนาค
Naga presentation/naga hair
shaving ceremony
(28/3/2560)
ประชุมรวม / พิธีขอขมาอาจารย์ /
พิธีล้างเท้าบุพการี
General meeting/ceremony to ask for
forgiveness from teachers/parents'
foot-washing ceremony

(28/3/2560)
 
     ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 
Photos of School Activities from Academic Year 2016
Videos of School Activities
กิจกรรมด้านวิชาการ
Academic Activities
พิธีปิดโครงการเสริมศักยภาพ
ทางด้านศิลปะ (Art Learning)
Closing ceremony for
the Art Learning program
(2/3/2560)
ป.1 ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 students' field trip to
KidZania (Fun and Happiness Week)
(2/3/2560)
ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน
นครปฐม (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 students' field trip to
Sampran Riverside, Nakhon Pathom
(Fun and Happiness Week)
(28/2/2560)
อนุบาลทัศนศึกษาสวนงู
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
Kindergarten students' field trip to
snake farm, Queen Saowabha
memorial institute the
thai red cross society
(24/2/2560)
ป.6 ทัศนศึกษาเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
จ.กาญจนบุรี
Primary 6 students' field trip to
Malika R.E.124 (The Siamese Living
Heritage Town) and Mueang Sing
Historical Park, Kanchanaburi
(23/2/2560)
พิธีมอบเกียรติบัตร
นักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่นที่ 22
Certificate hand-out ceremony
for Junior Botanists (class 22)
(21/2/2560)
การประกวดออกแบบ 3D Animation
3D Animation Competition
(20/2/2560)
ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์งู
Primary 2 students' field trip to
Siam Serpentarium
(15/2/2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม
ตลาดนัด ก.พ.อ
ตลาดนัดรวมใจ ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง
Vocational Courses and Technology
Department organized the Market
Activity following the footsteps of our
father to carry on His Majesty's
sufficiency philosophy

(14/02/2559)
ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
Primary 3 students' field trip to
Science Centre for Education /
Bangkok Planetarium
(9/2/2560)
ป. 4 ทัศนศึกษาโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
Primary 4 students' field trip to
study historical sites and artifacts
in Bangkok
(3/2/2560)
โครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่24 (ป.6)
24th Astronomy Camp (P.6)
(28/1/2560)
กิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย
Thai Identity Day Activity
(25/1/2560)
โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่น 22
ทัศนศึกษา จ.ระยอง
Junior botanist program (class 22)
field trip to Rayong province
(21-22/1/2560)
การแข่งขันหุ่นยนต์คลิกโรบอท
Click-Robot Robotics Competition
(20/1/2560)
งานประกวดและจัดแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ
“Seoul International Invention Fair
2016” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
The Awards Ceremony of
“Seoul International Invention Fair
2016” South Korea
(1-4/12/2559)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้นักเรียน
ที่ชนะการประกวดอ่านออกเสียงและ
เขียนเรียงความเนื่องในวันพ่อ
The Principal handed out awards
to students who won the
"Read Out Loud" competition and
"Essay Competition"
on occasion of Father's Day
(2/12/2559)
ป.5 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
Primary 5 students' field trip to
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
(24/11/2559)
กิจกรรมประกวดอ่านออกเสียง
Reading Competition
(21-25/11/2559)
โครงการ Art learning ทัศนศึกษา
Bangkok Art and Culture Centre
(BACC)
Art Learning Program field trip to
Bangkok Art and Culture Centre
(BACC)
(20/11/2559)
ท่านผู้อำนวยการมอบเสื้อสามารถ
เกียรติบัตร และรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
The Principal handed out
recognition shirts, achievement
certificates and awards to students
who made the school proud
(31/10/2559)
โครงการพัฒนาบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ.ระนอง
Scout Leaders' Training Course
in Ranong Province
(20-23/10/2559)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
โรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ
ประเทศญี่ปุ่น
Sister School Programme
Satit Chula - Koge Town, Fukuoka,
Japan Cultural Exchange
(1-8/10/2559)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
และรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน
The Principal presented the certificates of achievement and awards to students who made the school proud
(23/09/2559)
นักเรียนชั้น ป.1
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 field trip to Safari World
(Fun and Happiness Week)
(22/09/2559)
นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา
SEA LIFE Bangkok Ocean World
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 field trip to
SEA LIFE Bangkok Ocean World
(Fun and Happiness Week)
(20/09/2559)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา (สสวท.)
Science and Mathematics Camp
by The Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology
- Primary Level (IPST)
(3/09/2559)
การประชุมปิดโครงการ
เสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ
(Art Learning) และแสดง
ผลงานศิลปะของนักเรียนในโครงการ
Closing meeting for the Art Learning Program and exhibition of the artwork of the students from the program
(31/08/2559)
นักเรียน ป.4 กิจกรรม "Science Show"
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 4 Students: Science Show
(National Science Week)
(19/08/2559)
การประกาศชื่นชมยินดี
นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน
ระดับนานาชาติและภายในประเทศ
Recognition and congratulations
to students who made the school
proud at the international and
national level
(19/08/2559)
นักเรียน ป.1-2 การแข่งขันยิง
"จรวดพลังลม" จรวดจากแรงดันอากาศ
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 1-2 Students: "Wind
Powered Rocket" firing Competition
using air pressure
(National Science Week)
(18/08/2559)
นักเรียน ป.6 "สนุกกับการทดลอง" เกมการทดลองแสนสนุก (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 6 "Fun with Experimenting"
fun experimentation games
(National Science Week)
(17/08/2559)
นักเรียน ป.5 "Pet Talent"
ประกวดแฟนซีสัตว์เลี้ยงแสนรักแสนรู้
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 5 Students: "Pet Talent" -
Beloved Pet Talent Competition
(National Science Week)
(16/08/2559)
นักเรียน ป.3
ประกวด "สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้"
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 3 Students: Creations from
Recycled Materials Competition
(National Science Week)
(15/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.3
ทัศนศึกษา KidZania
Primary 3 field trip to KidZania
(11/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.5
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Primary 5 field trip to
Khao Kheow Open Zoo
(10/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา
Fun Arium
Primary 2 field trip to Fun Arium
(10/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ
Primary 4 field trip to Chulalongkorn
University Museum of Natural History
(9/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.6 โครงการ Art learning ทัศนศึกษาปราสาทสัจธรรม
และ Art in Paradise จ.ชลบุรี
Primary 6 students from the Art Learning Program field trip
to The Sanctuary of Truth and
Art in Paradise, Chon Buri
(7/08/2559)
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
National Thai Language Day 2016 Activity
(25-29/07/2559)
โครงการ Art learning ทัศนศึกษา TeamLab Island
Art Learning Program field trip
to TeamLab Island
(23/07/2559)
นักเรียนชั้นป.6 โครงการ Art Learning
พบกับวิทยากรพิเศษ น้องภูผา
ด.ช. รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล
ศิลปินรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์
ในการเขียนงานจิตรกรรมไทย
Primary 6 students from the Art
Learning Program met with the
special speaker - Phupha,
Rapevit Jiramitmongkol, a young
artist talented in traditional
Thai painting
(21/07/2559)
นักเรียนชั้นป.5 โครงการ Art Learning
พบกับวิทยากรพิเศษ
ด.ญ. เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช
ศิลปินรุ่นเยาว์ผู้มีความสามารถ
และความมุ่งมั่นในการทำงานศิลปะ
Primary 5 students from the Art
Learning Program met with the
special speaker - Paintfa Chanchutiwanit, a young
artist talented
(4/07/2559)
ป.4 ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
Primary 4 students' field trip to
Bang Sai Arts and Crafts Centre,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
(7/07/2559)
การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรื่อง พระอภัยมณี
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
On stage performance of “Phra
Abhai Mani” by student teachers on
the occasion of Sunthorn Phu Day
(24/06/2559)
นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในเวที
ระดับนานาชาติ ณ เมืองเจนีวา
กลุ่มถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก
เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน
“Digital Thailand 2016”
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เปิดงานในครั้งนี้
Students (from the Eco-Green bin
for cup team) which competed in
the International Exhibition at
Geneva exhibited their invention at
the “Digital Thailand 2016”
exhibition held at Queen Sirikit
National Convention Center during
26-28 May 2016 in which
Prime Minister General
Prayuth Chan-ocha presided
over the opening ceremony.
(26/05/2559)
แสดงความยินดีกับนักเรียนและ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประกวด
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
Ceremony to congratulate students
who received awards from the
international invention competition
(25/05/2559)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.6
ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
Scouts overnight Camp - Primary 6 Phuritas Camp, Saraburi
(9-11/3/2559)
กิจกรรมสาธิตจุฬาฯ
รวมพลังแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้
Satit Chula joined together in the
charity event to help flood victims
in Southern Thailand
(24/2/2560)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โดยผู้อำนวยการ
มอบเงินบริจาคให้
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
จากโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
The Principal on behalf of the
Science Department donated funds
to the Elephant Foundation
(from National Science Week)
(22/2/2560)
พิธีบวงสรวงพระพุทธวีรสีห์ตรีโลกนาถ ก่อนการบูรณะ
Ceremony to worship
Phra Buddha Veera Si Trilokanart
before the restoration
(21/2/2560)
ป.3 ฟังธรรมเทศนาจากพระมหากิติศักดิ์
Primary 3 listened to preachings
by Phra Maha Kittisak
(20/2/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย)
ประจำปีการศึกษา 2559
Annual Sports Day Event (2017)
(11/2/2560)
กีฬาสี (ภาคเช้า)
ประจำปีการศึกษา 2559
Annual Sports Day Event (2017)
(11/2/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 5
(11/2/2560)
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของ
นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 7
"ศิลป์วิจิตร คิดถึงพ่อ"
Professor Bundhit Eua-arporn, Ph.D.
- President of Chulalongkorn University presided over the opening ceremony
of the 7th Art Exhibition
of the Students and Faculty of CUD:
In Memory of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej

(7/2/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 3
(28/1/2560)
ป.5 จัดโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
คือวัฒนธรรมไทยอันงดงาม
ณ บ้านบางแค 2
Primary 5 organized the "Caring for
the Elderly - a beautiful Thai culture"
project at Ban Bang Khae 2
(26/1/2560)
ผู้อำนวยการแสดงความยินดี
และชื่นชมนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41
The Principal congratulated and
commended the athletes of the 41st
Satit Samakkee games
(23/1/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Merit making ceremony for
King Bhumibol Adulyadej on
the 100th day of his passing
(20/1/2560)
กิจกรรม วันครู "สอนให้ทำ นำให้รู้
ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน"
Teachers' day activity "teach and
lead following the footsteps of
the teacher of the land"
(19/1/2560)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬากรีฑา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Athletics competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(10-11/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาปิงปอง
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Table Tennis competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Board competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาลีลาศ
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dance competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
Golf competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games"
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาเทนนิส
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tennis competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Futsal competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6/1/2560)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560
สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย
ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9
(ฐานการเรียนรู้ ภาคบ่าย)
Satit Chula 2017 New Year activity
in remembrance of the beloved
King Rama 9 and joining
in to do good deeds following
His Majesty's footsteps
Learning activity (afternoon)
(23/12/2559)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560
สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย
ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ร้อยมาลัย)
Satit Chula 2017 New Year activity
in remembrance of the beloved
King Rama 9 and joining
in to do good deeds following
His Majesty's footsteps
(flower garland making)
(23/12/2559)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560
สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย
ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ภาคเช้า)
Satit Chula 2017 New Year activity
in remembrance of the beloved
King Rama 9 and joining
in to do good deeds following
His Majesty's footsteps
(23/12/2559)
ฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี 2559
Fire Evacuation Drill
(20/12/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
Boy and Girl Scouts
Overnight Camp -Primary 4
(17-18/12/2559)
เพลงของพ่อ (ดนตรีในสวน)
Father's Song (Music in the Garden) (16/12/2559)
โครงการปล่อยเต่าทะเล
"ทำดีเพื่อพ่อ 9 ครอบครัว 9 บุคลากร"
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Sea turtle release "Do Good Deeds
for Dad, 9 Families 9 Staff"
Project to pay tribute to
King Bhumibol Adulyadej
(10-12/12/2559)
กิจกรรมสาธิตจุฬาฯ เดินการกุศล
ร่วมใจรำลึกจุฬาฯ 100 ปี
Satit Chula Charity Walk in
commemoration of Chulalongkorn
University's 100th Anniversary
(10/12/2559)
พิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่อถวายอุทิศ
เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Merit-making ceremony in
dedication to His Majesty
King Bhumibol Adulyadej
(2/12/2559)
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2559
Ceremony to commemorate
King Rama VI on occasion of
King Rama VI Memorial Day,
academic year 2016
(25/11/2559)
คณาจารย์ นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย
และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้าร่วมกิจกรรม
”รวมพลังแห่งความภักดี”
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยพร้อมเพรียงกัน
Teachers, students, staff from all
departments and parents of the
students of Chulalongkorn
University Demonstration
Elementary School joined together
in the "Unite to show allegiance to
the King" activity to express
graditude for the benevolence
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
had bestowed on his people and his
enormous contribution to the country (22/11/2559)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2559
Loy Krathong Activity of
Academic Year 2016
(14/11/2559)
กิจกรรมประกวดกระทง
ประถมต้น และประถมปลาย
Krathong Making Competition
(Primary 1-3 and Primary 4-6)
(14/11/2559)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของนักเรียนระดับชัน ป.5
Ceremony to declare onself as a
buddhist of students in Primary 5
(8/11/2559)
โครงการธรรมปฏิบัติ ค่ายคุณธรรม ป.6
Dharma camp - Primary 6
(28-30/10/2559)
รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม คณะผู้บริหาร และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Assoc.Prof. Suporn Chaidejsuriya
- the Principal of Chulalongkorn
University Demonstration Elementary
School, the school's management
and students joined the Faculty of Education of Chulalongkorn University
in the ceremony to pay their respects
in front of the portrait of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
in remembrance of his Majesty
on Wednesday 26 October 2016
at Sala Phra Kieo,
Chulalongkorn University
during 07.45-08.30 hours

(26/10/2559)
คณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม พร้อมใจกัน
เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
Teachers, all staff, students and
parents of the students of
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
gathered together in the ceremony
to mourn the passing of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej and
to pay tribute to his Majesty
(14/10/2559)
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
Funeral bathing ceremony in front of Phrabat Somdej Phra Paramindra Maha Bhumibol Adulyadej's portrait
(14/10/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.6
Scouts overnight Camp - Primary 6
(26-28/09/2559)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 4
(10/09/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.5
Scouts overnight Camp - Primary 5
(27-28/08/2559)
ฝึกซ้อมอพยพหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
Earthquake evacuation drill
(25/08/2559)
นักเรียน ป.4 ถวายสังฆทาน
Primary 4 students made merit
(23/08/2559)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมวันแม่
Well - wishing ceremony on the
occasion of HM the Queen's
Birthday and Mother's Day activities
(11/08/2559)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 3
(6/08/2559)
นักเรียน ป.1 - ป.2, ป.3 - ป.4, ป.5 - ป.6 รับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
กรณีเกิดอุบัติภัยแผ่นดินไหว โดยคณะวิทยากรจาก
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Primary 1- 2, 3-4, 5-6 listen to
the lecture on earthquake preparedness and practice earthquake drill procedures as led by lecturers from the Department of Geology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University
(1,4,5/08/2559)
นักเรียน ป.4 ฝึกการทำสมาธิแบบต่างๆ โดย พระมหากิตติศักดิ์
Primary 4 practice various meditation methods led by Phramaha Kittisak
(29/07/2559)
การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ร้านค้า
Election of Directors of the
Co-operative store
(22, 24, 29/07/2559)
โครงการออกกำลังกายเฉลิมฉลอง
100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Excercise Program in celebration
of Chulalongkorn University's
100th anniversary
(27/07/2559)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
FIFA CUD CUP ครั้งที่ 7
Opening ceremony of the 7th
FIFA CUD CUP football competition
(22/07/2559)
กิจกรรมจัดรถดอกไม้เทียนพรรษา
และแห่เทียนพรรษา
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
Decoration of vehicle for carrying
flowers and candle for Buddhist
Lent and Candle Procession
ceremony at Wat Sraket
Ratchaworamahawihan
(8/07/2559)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2559
Buddhist Lent candle making activity (academic year 2016)
(5/07/2559)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
Teacher Appreciation
Ceremony 2016
(30/06/2559)
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
Anti-Drugs sports activities
(24/06/2559)
นักเรียน ป.3 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 3 students donated funds
to the Foundation for the Blind
in Thailand (on te occasion of
the School’s Anniversary)
(24/06/2559)
นักเรียน ป.2 บริจาคเงินให้กับ
บ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 2 students donated funds
to Rajvithi Home (on the occasion
of the School's Anniversary)
(23/06/2559)
"บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ"
58 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
"Satit Chula Blood Drive"
on occasion on the school's
58th anniversary
(21/06/2559)
พิธีทำบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 58 ปี
Merit making ceremony
on the occasion of
the School's 58th Anniversary
(20/06/2559)
นักเรียน ป.6 บริจาคเงินให้กับ
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 6 students donated funds
to the Home for the Blind with
multiple Disabilities (on the
occasion of the School's
Anniversary)
(20/06/2559)
นักเรียน ป.5 บริจาคเงินให้กับ
สถาบันราชานุกูล
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 5 students donated funds to the Rajanukul Institute
(on the occasion of the
School's Anniversary)
(17/06/2559)
นักเรียน ป.1 บริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 1 students donated funds
to the Thai Red Cross Children’s
Home (on the occasion of the
School’s Anniversary)
(16/06/2559)
นักเรียน ป.4 บริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(16/06/2559)
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2559
Election of Student Council members for academic year 2016 (14/06/2559)
ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันอานันทมหิดล
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 8
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
Teacher and student
representatives from
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
laid wreaths to pay respect to
King Ananda Mahidol on the
occasion of Ananda Mahidol day
at the King Rama VIII monument
at the Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University
(9/06/2559)
กิจกรรมสวดมนต์รวม
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
Prayer activities on the auspicious
occasion of the 70th anniversary of
the King's accession to the throne
(9/06/2559)
"สรรพคีตาภิวาท
สรรพศาสตร์พูนทรัพย์"
Music performance in
commemoration of Professor
Thanpuying Poonsapaya
(1/06/2559)
กิจกรรมมงคลชีวิต ระดับชั้น ป.6
Auspicious Life (Mongkol Cheevit)
Activity – Primary 6
(30/05/2559)
กิจกรรมทั่วไป
General Activities
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
Graduation lecture activity P.6
(3/3/2560)
กิจกรรมการแข่งขัน
ปอม ปอม เชียร์ลีดเดอร์ ปี 5
5th Pom Pom Cheerleader
Competition
(3/3/2560)
กรรมการโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ศึกษาดูงานสหกรณ์ร้านค้าจุฬาฯ
Observation visit of the Directors
of the school's co-op store to the
Chula co-op store
(25/1/2560)
คณะเยี่ยมชมจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
School observation visit by
Tokyo Gakugei University, Japan
(8/12/2559)
การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น
ของนักเรียนอนุบาล 3 ป.1 และ ป.4 โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
Eye examimations for Kindergarten 3,
P1 and P4 students by the
Chulalongkorn University
Demonstration School Alumni
Association

(25/11/2559)
The Korean Teacher - Training
Programme on Global Citizen Education visit to
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
(27/10/2559)
คณะผู้บริหาร และอาจารย์
โรงเรียนสาธิตปทุม
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอน
School observation visit by
management team and teacher
of Sathit Pathum
Demonstration School
(25/10/2559)
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
วันสันติภาพโลก
International Day of Peace (22/09/2559)
กิจกรรมอำลาอาจารย์นิสิต
Farewell reception for
Student Teachers
(21/09/2559)
กิจกรรมอำลาคณาจารย์
เกษียณอายุการทำงาน
Farewell reception for
retiring Teachers
(16/09/2559)
คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
School observation visit by the team
of Buriram Rajabhat University
(13/09/2559)
ผศ.สุกัญญา นำนักเรียนไปแสดง
ในงานสายใยจามจุรี 59 ซึ่งจัดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาฯ
Asst.Prof. Sukanya took students to perform in the Chula Bond 2559 event organized by the Chulalongkorn Faculty Club
(13/09/2559)
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพจัดอบรมนิสิต
"ตกผลึกการฝึกสอน"
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
Training for student teachers by Asst.Prof. Athapol Anunthavorasakul
(9/09/2559)
ฟังเพลงสบาย สบาย
ตามสไตล์สภานักเรียน
(กิจกรรมดนตรีในสวน) ครั้งที่ 2
Listening to relaxing music
by the Student Council
(Music in the Garden Activity) No. 2
(9/09/2559)
นิทรรศการ 100 ปีจุฬาฯ
พัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย
100th Anniversary of
Chula - Developing a
Safe Food Network Exhibition
(8-9/09/2559)
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง
"เลี้ยงดูลูกกันอย่างไร
ในสังคมยุคดิจิตอล"
โดย อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
และ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช
Seminar on "Raising children
in a digital society" by
Rabkwan Poosakaew Ph.D
and Srida Tanta-atipanit Ph.D
(8/09/2559)
คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาจากฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
School observation visit
by the team from Hokkaido
(7/09/2559)
ทันตแพทย์
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน
Team of dentists from the Faculty
of Dentistry of Chula performed
dental check-ups for students
(7/09/2559)
รายการศุกร์สโมสร ครั้งที่ 1
ประจำปี 2559
Friday Club Activity No. 1
of the year 2016
(2/09/2559)
ฟังเพลงสบาย สบาย
ตามสไตล์สภานักเรียน
(กิจกรรมดนตรีในสวน)
Listening to relaxing music
by the Student Council
(Music in the Garden Activity)
(26/08/2559)
คณะผู้บริหาร ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
School observation visit by
management team and educational
staff of Bangneaw Municipal School
(Phuket Province)
(25/08/2559)
คณะอาจารย์และนักศึกษา
จาก Universitas Negeri Surabaya
(UNESA) ประเทศอินโดนีเซีย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
School observation visit by
Teachers and Students (Master of
Management Education Program)
of Universitas Negeri Surabaya
(UNESA)
(24/08/2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ เรื่อง
"การทำผัดปลาดุกกรอบ"
The Vocational Courses and Technology Department organized
a learning activity on "How to Cook
Stir-fried crispy Catfish"
(23/08/2559)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
โรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
Welcome Delegation from
Koge Town, Fukuoka, Japan
Satit Chula and Koge Town, Fukuoka, Japan
Cultural Exchange Programme
(18-19/08/2559)
คณาจารย์มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
ประถมศึกษา คณะศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จาก Kanazawa University
ประเทศญี่ปุ่น
Observation visit by the team of
University Professors and Primary
School Teachers on the the topic
of education for sustainable
development, from Kanazawa
University Japan
(15/08/2559)
คณะอาจารย์เกาหลี จากบริษัท
ไทยคลับ (Thai Club) จำกัด
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
Observation visit by the team
of Korean teachers from
Thai Club Company
(8/08/2559)
บุคลากรรับการตรวจมวลกระดูก
Staff recieve
bone mineral density testing
(29/07/2559)
กิจกรรมสร้างสุขสนุกใจ ครั้งที่ 3
ตั้ม-โดม the Star
The 3rd Happiness and Fun Activity
: Tum - Dome (The Star)
(26/07/2559)
นักเรียน ป.6 รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
Primary 6 students received vaccinations against
diphtheriae - tetanus
(22/07/2559)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
Scholarship Granting Ceremony
for academic year 2016
(7/07/2559)
กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
National Scout Day Activity
(1/07/2559)
งานเลี้ยงขอบคุณ โครงการ
โรงเรียนพี่น้องสาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์
Thank you Party Certificate
Presentation Ceremony
Satit Chula - New Zealand
Sister Schools Programme
(1/07/2559)
นักเรียน ป.1 ตรวจสุขภาพ
Health checkup for
Primary 1 students
(1/07/2559)
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
(24/06/2559)
นักเรียน ป.3
ทำกิจกรรมตกแต่งหน้าเค้ก
Primary 3 students' cake
decorating activity
(20/06/2559)
"รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1" CUD 63
Welcoming event for Primary 1
students (CUD 63)
(4/06/2559)
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มค.2
จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน
School observation visit by management team and educational
staff of Bannalao School
(Maha Sara Kham Province)
(3/06/2559)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
และโรงเรียนบ้านนาวัว จังหวัดเลย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
School observation visit by
Teachers and educational staff of
Ban Khon Khan Non Sawan
School and Bannawua School
(Loei Province)
(27/05/2559)
ผู้อำนวยการ (รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ)
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
แก่นักเรียน เนื่องในโอกาส
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Welcoming speech and lecture
by the school's Principal
(Assoc.Prof. Suporn Chaidejsuriya)
on the occasion of the start of the
first semester of
academic year 2016
(23/05/2559)
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพจัดอบรมนิสิต
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล (วิทยากร)
Training for student teachers by Asst.Prof. Athapol Anunthavorasakul (lecturer)
(21/05/2559)
การประชุมปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคนิคการสอน
สู่ผู้ปกครองอาสาวิชาเลือกเสรี
Training Workshop on teaching techniques for parents volunteering to teach free elective classes
(13/05/2559)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (การฝึกสติและสมาธิ)
Character Building Training
Project (consciousness and
meditation training)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (มารยาทไทยของนักเรียน)
Character Building Training
Project (Thai manners of Students)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบของโรงเรียนและ
ข้อปฏิบัติตนของนักเรียน)
Character Building Training
Project (School Regulations and
Student Code of Conduct)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบการเข้าแถวและ
เดินแถว และการฝึกระเบียบวินัย)
Character Building Training
Project (Regulations regarding
Lining Up and Discipline Training) (19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบและการปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงภายในห้องเรียน)
Character Building Training Project (Regulations and following
class rules)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (อบรมรวม)
Character Building Training Project (Overall Training)
(19/05/2559)
  ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Photos of School Activities from the 2015 Summer Session
 
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Big Cleaning Day (ครั้งที่ 6)
ประจำปีการศึกษา 2559
(18/05/2559)
งานทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปีการศึกษา 2559
(3/05/2559)
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
นักเรียนและอาจารย์เข้าประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
"44th International Exhibition
and Invention of Geneva 2016"
ณ สมาพันธรัฐสวิส
(13-17/04/2016)
พิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ประจำปีการศึกษา 2558
(30/03/2016)
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(7-27/03/2016)
โครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ
เทิดพระคุณบุพการี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๒๙ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีลาสิกขา
(12/04/2559)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร
(8/04/2559)
พิธีบรรพชา
(29/03/2559)
 
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742