About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562 รวม 10 ครั้ง
กลุ่มสาระ วัน เวลา
ที่จัดอบรม
คณะกรรมการดำเนินงาน
   1. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
       ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน”
14 กรกฎาคม
2561
   1. อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
   2. อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
   3. อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
   2. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
       ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”
21 กรกฎาคม
2561
   1. อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร
   2. อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง
   3. อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
   3. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
       ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย”
4 สิงหาคม
2561
   1. อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต
   2. อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี
   3. ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
   4. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
       ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ”
18 สิงหาคม
2561
   1. ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
   2. ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
   3. อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก
   5. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาตอนต้น
       "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
        ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม"
8 กันยายน
2561
   1. อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก
   2. ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
   3. ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
   6. ทัศนศิลป์ "สนุกสาระศิลป์" 15 กันยายน
2561
   1. อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต
   2. อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
   3. ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร
   7. สุขศึกษาและพลศึกษา
      "การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
       ระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ"
22 กันยายน
2561
   1. อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร
   2. อาจารย์ปิยฉัตร ฆังฆะ
   3. อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
   8. ภาษาไทย "อ่านให้รู้ดูให้เป็น" 3 พฤศจิกายน
2561
   1. ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
   2. อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
   3. ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
   9. การงานและเทคโนโลยี
      "การงานฯกับการบูรณาการแบบ steam"
17พฤศจิกายน
2561
   1. อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล
   2. อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี
   3. อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
   10. โครงการการศึกษาพิเศษ
       "เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการใน
       เชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ"
19 มกราคม
2562
   1. อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล
   2. อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง
   3. อาจารย์ปิยฉัตร ฆังฆะ
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742