About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ่านและการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.)
  1. บก.ตชด.ภาค 1 (เพชรบุรี)
    1 - 3 เมษายน 2560
  2. บก.ตชด.ภาค 2 (อุดรธานี)
    1 - 3 พฤษภาคม 2560
  3. บก.ตชด.ภาค 4
    (ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช)
    9 - 11 พฤษภาคม 2560
  4. บก.ตชด.ภาค 3 (เชียงใหม่)
    2 - 4 มิถุนายน 2560
โครงการบริการวิชาการพัฒนา
ศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร
บ้านห้วยโศก และโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน อินทรีอาสา
บริการวิชาการสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
บก.ตชด.ภาค 1 (เพชรบุรี) 1 - 3 เมษายน 2560
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742