About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
Letters from the school
Downloadable documents for parents
Announcements and downloadable documents for staff
Activities Calendar
Extracurricular programs to enhance learning capabilities
School Library
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Interesting Websites
 
 เกี่ยวกับโรงเรียน About Us
 ประวัติโรงเรียน
  Background and history of the school

  + ประวัติโรงเรียน + วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน
+ นโยบาย + เพลงมาร์ชสาธิตจุฬาฯ
  + Background and history of the school
+ Visions Philosophy Goals Missions
+ Determination + March
 
  ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
  พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน 20 มิถุนายน 2501

พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน 20 มิถุนายน 2501

พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน 20 มิถุนายน 2501
 
พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
20 มิถุนายน 2501
  ตึกอำนวยการ (เดิม)  
ตึกอำนวยการ (เดิม)
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมหอวัง ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัด
แผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวัง
ได้เปลี่ยนรูปงาน เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี
Chulalongkorn University Demonstration School was established from Horwang High School, which is a demonstration school under the jurisdiction of the Department of Education, Faculty of Arts and Science of Chulalongkorn University. At first, the school was established to be the training center for high school teachers; however, later, Horwang High School was changed to a preparatory school of Chulalongkorn University. So, the Department of Education had no schools for teacher training for 15 years.

เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็นคณะครุศาสตร์
โดยมีศาสตราจารย์พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดี ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทน
โรงเรียนมัธยมหอวัง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501
When the Department of Education was changed to the Faculty of Education, Professor Poonsap Noppawong Na Ayuthaya as the dean foresaw the need for establishing a demonstration school to train the university degree teachers. Therefore, “Chulalongkorn University Demonstration School” was established, and it was inaugurated on June 20, B.E. 2501.

 
satit chula คณะกรรมการที่ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนมี 6 ท่าน ได้แก่
  1. นางพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางกมลกาญจน์ เกษไสว
3. นางพวงเพชร เอี่ยมสกุล
4. นางประชุมสุข อาชวอำรุง
5. นางสาวดวงเดือน พิศาลบุตร
6. นายสำเภา วรางกูร
 

ในปีการศึกษา 2501 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนเข้าเรียน
สองระดับคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 30 และ 26 คนตามลำดับ ระยะเริ่มแรกนี้คณะมอบหมายให้อาจารย์พวงเพชร เอี่ยมสกุล เป็นผู้วางโครงการต่างๆ ในการจัดตั้งโรงเรียน แต่ท่านถึงแก่กรรมก่อนที่จะดำเนินตามโครงการที่วางไว้ คณะจึงมอบหมายให้อาจารย์ประชุมสุข อาชวอำรุง ในฐานะหัวหน้าแผนกวิชาประถมศึกษาเป็นผู้ดูแลด้านประถมศึกษาปีที่ 1
และอาจารย์ ดร.กมลกาญจน์ เกษไสว ในฐานะหัวหน้าแผนก วิชามัธยมศึกษา เป็นผู้ดูแลด้านมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ประจำชั้นในระยะแรกนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
และอาจารย์สุภากร ราชากรกิจ ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ อาจารย์อาภรณ์ ชาติบุรุษ

ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนเป็นอันมาก แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ให้ใช้สถานที่ ที่สร้างเป็นที่ประกอบอาหารของหอพักนิสิต แต่ได้สร้างส่วนที่เป็นครัวขึ้นก่อน)
เป็นสถานที่เรียนทั้ง 2 ระดับติดต่อกัน ตลอดปีการศึกษา 2501
In academic year B.E. 2501, the school opened for the first time for grade 1 class with 30 students and grade 7 classe with 26 students. Initially, Professor Puangpetch Aiemsakul was assigned to be the person to plan various programs for school establishment, but she had passed away before the operations of her planned programs. Thus, Professor Prachumsook Achawaaumrung was assigned to be the head of the Department of Elementary Education and was responsible for grade 1 class, and Professor Dr. Kamolkan Katesawai was assigned to be the head of the Department of Secondary Education and was responsible for grade 7 class. At the time, the homeroom teachers of grades 1 class includ Professor Prasan Malakul Na Ayudhaya and Professor Supakorn Rachakorakij, and the homeroom teacher of grade 7 class is Professor Arporn Chartburoot. At the beginning, the school had a lot of troubles with the place to study. However, there is a great support from the university which provided the building which was meant to be the kitchen of student dormitory (at that time, the kitchen was already built while the dormitory building was not built yet) to be a place to study for both grades during the entire academic year B.E. 2501.

 
satit chula อาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงาน ระยะเริ่มแรก ได้แก่
  1. อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
2. อาจารย์อาภรณ์ ชาติบุรุษ
3. อาจารย์สุภากร ราชากรกิจ
4. อาจารย์ประคอง ตันเสถียร
5. อาจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา
6. อาจารย์กิติยวดี ณ ถลาง
 

ปีการศึกษา 2502 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องต่อเติมอาคารหอพัก ที่ยังคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนที่
เป็นครัวซึ่งใช้เป็นที่เรียนขณะนั้นด้วย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้สถานที่ใหม่ โดยไปเรียนที่คณะครุศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารสถานที่เช่นเดียวกัน โดยใช้ส่วนที่เป็นห้องประชุม ห้อง 106 ในปัจจุบัน (ขณะนั้นพื้นยังไม่ได้เทคอนกรีต ห้องเรียนกั้นชั่วคราวด้วยเสื่อรำแพน) ให้เป็นที่เรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรียนอีกด้านหนึ่ง
(ปัจจุบันเป็นหน่วยพัสดุ และ ห้องเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต) สถานที่ทั้งสองแห่งนี้ขณะนั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ในขณะที่การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน จำเป็นต้องอดทนต่อเสียงรบกวน และฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการก่อสร้าง ตลอดเวลา ในปีการศึกษา 2502 นี้คณะได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ ดูแลการดำเนินงานของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2502 นี้เอง คณะเห็นว่าการดำเนินงานของโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ ในที่สุดก็ได้บ้านพักอาจารย์หลังหนึ่ง ซึ่งเดิม เป็นที่พัก ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่รับราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นอาคารชำรุดมากต้องซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดเป็นอาคารเรียนขึ้น จากนั้นบ้านหลังนี้ก็กลายสภาพเป็นโรงเรียนเรื่อยมา
( ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบูรณะและอนุรักษ์ไว้ ตั้งชื่อว่า “เรือนภะรตราชา” )
In academic year B.E. 2502, the university needed to construct the unfinished dormitory building, including the kitchen part which was used for studying as well. As a result, the school was required to find the new place which is the Faculty of Education which at that time was on the construction process as well. The current meeting room 106 (at that time, the room had no concrete floor and the classrooms were separated by weaving bamboo mats) was used as the study place for elementary classes for grade 5 to 6. On the other hand, the elementary classes for grade 1 to 2 studied at the other side of the building (currently is the place where supplies section and Ph.D. classrooms are located). At that time, both places were not completly built, so while doing activities, studying and teaching, teachers and students had to endure the noise and dust from the construction. In academic year B.E. 2502, Professor Ampai Sujjarittikul was assigned to be the school headmaster who was responsible for school operations, and it was found that there were a lot of problems and obstacles during the school operations. So, the headmaster asked for the helps from the university. Finally, there was a professor’s house which used to be a house of foreigners who served in Chulalongkorn University. After some innovation, the school building was established there and continue the programs until now (at present, the building has restored and preserved by Chulalongkorn University and is called “Ruan Pharot Racha”).

ปีการศึกษา 2503 คณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณเป็นอาจารย์ใหญ่ สืบแทน ศาสตราจารย ์อำไพ สุจริตกุล ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้บริหารโรงเรียนต่อเนื่องกันประมาณ 10 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2512คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสาธิตทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงาน แก่อาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น จึงได้แยก หน่วยงาน ออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม มีอาจารย์ใหญ่ ทำหน้าที่ บริหารโรงเรียนแต่ละฝ่าย โดยมีแผนกวิชาประถมศึกษาและแผนกวิชามัธยมศึกษา ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านวิชาการ ภายหลังที่ได้แยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายแล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการบริหารงานในโรงเรียน

ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในระยะแรกคืออาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา 2518 คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตำแหน่ง และในปีการศึกษา 2519 อาจารย์ใหญ่มีชื่อตำแหน่งเป็นรองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
In academic year B.E. 2503, the Faculty of Education assigned Professor Dr. Ubon Riengsuwan to be the headmaster to replace Professor Ampai Sujjarittikul. Professor Dr. Ubon Riengsuwan had managed the school for 10 years until B.E. 2512. The Faculty of Education later improved the work system in order to develop the demonstration school to be better operating units for lecturers and students. As a result, the faculty was divided into 2 departments which are the elementary education department and the secondary education department. The headmaster was assigned to manage the school issues and the elementary education department and secondary education department were meant to assist and support the academic matters. After dividing the school management into 2 departments, the head master was changed over the term of the school management. By the first term, the executive position was the headmaster. However, in academic year B.E. 2518 the executive position changed to the dean of the Faculty of Education. Later, in academic year B.E. 2519, the headmaster was named as vice dean who was assigned to perform as the headmaster of the Chulalongkorn University Demonstration School.

พ.ศ.2540 มีการปฏิรูปการบริหารงานโรงเรียน กำหนดให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียน และเขียนชื่อโรงเรียน
เป็น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
In B.E. 2540, there was a reform of the school administration by assigning the executive as the positions of vice dean of the faculty and school executive, and the school name was changed to “Chulalongkorn University Demonstration Elementary School”.

 
satit chula ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
  มิ.ย. 2502 - พ.ค. 2503 ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล
  มิ.ย. 2503 - ต.ค. 2512 ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
 

 
satit chula ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
  เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล
  ต.ค. 2555 - มี.ค. 2560 รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ
  เม.ย. 2552 - ก.ย. 2555 รองศาสตราจารย์สุปราณี จิราณรงค์
  เม.ย. 2548 - มี.ค. 2552 รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
  เม.ย. 2544 - มี.ค. 2548 รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
  26 เม.ย. 2540 - มี.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุตรา
  17 ม.ค. 2540 - 25 เม.ย. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
(คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการ)
  17 ธ.ค. 2539 - 16 ม.ค. 2540 รองศาสตราจารย์สมจิต ชิวปรีชา (รักษาการ)
  26 ม.ค. 2536 - 16 ธ.ค. 2539 รองศาสตราจารย์สมจิต ชิวปรีชา
  17 ธ.ค. 2535 - 25 ม.ค. 2536 รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ (รักษาการ)
  24 ม.ค. 2532 - 16 ธ.ค. 2535 รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์
  17 ธ.ค. 2531 - 23 ม.ค. 2532 ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
(คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการ)
  ม.ค. 2528 - 16 ธ.ค. 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุตรา
  ธ.ค. 2516 - ธ.ค. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
  มิ.ย. 2513 - ธ.ค. 2516 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล สวัสดิบุตร
  ต.ค. 2512 - พ.ค. 2513 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภากร ราชากรกิจ
 
 
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742