Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง หน่วยงาน/ศูนย์ ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 
  ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
  พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน 20 มิถุนายน 2501

พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน 20 มิถุนายน 2501

พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน 20 มิถุนายน 2501
 
พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
20 มิถุนายน 2501
  ตึกอำนวยการ (เดิม)  
ตึกอำนวยการ (เดิม)
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
  สาธิตจุฬาฯ  
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมหอวัง ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการฝึกหัดครู
ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็นคณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดี ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวัง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501

 
satit chula คณะกรรมการที่ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนมี 6 ท่าน ได้แก่
  1. นางพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางกมลกาญจน์ เกษไสว
3. นางพวงเพชร เอี่ยมสกุล
4. นางประชุมสุข อาชวอำรุง
5. นางสาวดวงเดือน พิศาลบุตร
6. นายสำเภา วรางกูร
 

ในปีการศึกษา 2501 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนเข้าเรียนสองระดับคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 30 และ 26 คนตามลำดับ ระยะเริ่มแรกนี้คณะมอบหมายให้อาจารย์พวงเพชร เอี่ยมสกุล เป็นผู้วางโครงการต่างๆ ในการจัดตั้งโรงเรียน แต่ท่านถึงแก่กรรมก่อนที่จะดำเนินตามโครงการที่วางไว้ คณะจึงมอบหมายให้อาจารย์ประชุมสุข อาชวอำรุง ในฐานะหัวหน้าแผนกวิชาประถมศึกษาเป็นผู้ดูแลด้านประถมศึกษาปีที่ 1 และอาจารย์ ดร.กมลกาญจน์ เกษไสว ในฐานะหัวหน้าแผนก วิชามัธยมศึกษา เป็นผู้ดูแลด้านมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ประจำชั้นในระยะแรกนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และอาจารย์สุภากร ราชากรกิจ ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ อาจารย์อาภรณ์ ชาติบุรุษ

ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนเป็นอันมาก แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ให้ใช้สถานที่ ที่สร้างเป็นที่ประกอบอาหารของหอพักนิสิต แต่ได้สร้างส่วนที่เป็นครัวขึ้นก่อน) เป็นสถานที่เรียนทั้ง 2 ระดับติดต่อกัน ตลอดปีการศึกษา 2501

 
satit chula อาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงาน ระยะเริ่มแรก ได้แก่
  1. อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
2. อาจารย์อาภรณ์ ชาติบุรุษ
3. อาจารย์สุภากร ราชากรกิจ
4. อาจารย์ประคอง ตันเสถียร
5. อาจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา
6. อาจารย์กิติยวดี ณ ถลาง
 

ปีการศึกษา 2502 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องต่อเติมอาคารหอพัก ที่ยังคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนที่
เป็นครัวซึ่งใช้เป็นที่เรียนขณะนั้นด้วย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้สถานที่ใหม่ โดยไปเรียนที่คณะครุศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารสถานที่เช่นเดียวกัน โดยใช้ส่วนที่เป็นห้องประชุม ห้อง 106 ในปัจจุบัน (ขณะนั้นพื้นยังไม่ได้เทคอนกรีต ห้องเรียนกั้นชั่วคราวด้วยเสื่อรำแพน) ให้เป็นที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรียนอีกด้านหนึ่ง
(ปัจจุบันเป็นหน่วยพัสดุ และ ห้องเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต) สถานที่ทั้งสองแห่งนี้ขณะนั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ในขณะที่การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน จำเป็นต้องอดทนต่อเสียงรบกวน และฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการก่อสร้าง ตลอดเวลา ในปีการศึกษา 2502 นี้คณะได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ ดูแลการดำเนินงานของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2502 นี้เอง คณะเห็นว่าการดำเนินงานของโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ ในที่สุดก็ได้บ้านพักอาจารย์หลังหนึ่ง ซึ่งเดิม เป็นที่พัก ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่รับราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นอาคารชำรุดมากต้องซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดเป็นอาคารเรียนขึ้น จากนั้นบ้านหลังนี้ก็กลายสภาพเป็นโรงเรียนเรื่อยมา
( ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบูรณะและอนุรักษ์ไว้ ตั้งชื่อว่า “เรือนภะรตราชา” )

ปีการศึกษา 2503 คณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณเป็นอาจารย์ใหญ่ สืบแทน ศาสตราจารย ์อำไพ สุจริตกุล ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้บริหารโรงเรียนต่อเนื่องกันประมาณ 10 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2512คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสาธิตทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงาน แก่อาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น จึงได้แยก หน่วยงาน ออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม มีอาจารย์ใหญ่ ทำหน้าที่ บริหารโรงเรียนแต่ละฝ่าย โดยมีแผนกวิชาประถมศึกษาและแผนกวิชามัธยมศึกษา ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านวิชาการ ภายหลังที่ได้แยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายแล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการบริหารงานในโรงเรียน

ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในระยะแรกคืออาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา 2518 คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตำแหน่ง และในปีการศึกษา 2519 อาจารย์ใหญ่มีชื่อตำแหน่งเป็นรองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

พ.ศ.2540 มีการปฏิรูปการบริหารงานโรงเรียน กำหนดให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียน และเขียนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 

 
satit chula ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
  มิ.ย. 2502 - พ.ค. 2503 ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล
  มิ.ย. 2503 - ต.ค. 2512 ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
 

 
satit chula ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
  ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ
  เม.ย. 2552 - ก.ย. 2555 รองศาสตราจารย์สุปราณี จิราณรงค์
  เม.ย. 2548 - มี.ค. 2552 รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
  เม.ย. 2544 - มี.ค. 2548 รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
  26 เม.ย. 2540 - มี.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุตรา
  17 ม.ค. 2540 - 25 เม.ย. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
(คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการ)
  17 ธ.ค. 2539 - 16 ม.ค. 2540 รองศาสตราจารย์สมจิต ชิวปรีชา (รักษาการ)
  26 ม.ค. 2536 - 16 ธ.ค. 2539 รองศาสตราจารย์สมจิต ชิวปรีชา
  17 ธ.ค. 2535 - 25 ม.ค. 2536 รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ (รักษาการ)
  24 ม.ค. 2532 - 16 ธ.ค. 2535 รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์
  17 ธ.ค. 2531 - 23 ม.ค. 2532 ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
(คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการ)
  ม.ค. 2528 - 16 ธ.ค. 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุตรา
  ธ.ค. 2516 - ธ.ค. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
  มิ.ย. 2513 - ธ.ค. 2516 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล สวัสดิบุตร
  ต.ค. 2512 - พ.ค. 2513 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภากร ราชากรกิจ
 
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742