Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
Letters from the school
Downloadable documents for parents
Announcements and downloadable documents for staff
Activities Calendar
Extracurricular programs to enhance learning capabilities
School Library
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Academic news
Interesting Websites
 
 จดหมายแจ้งจากโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562
  กุมภาพันธ์ 2563
การปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนด  (27/02/2563)
การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และเตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (24/02/2563)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (20/02/2563)
กำหนดการสอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 5)  (13/02/2563)
การใช้ระบบดิจิทัลของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (11/02/2563)
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) (11/02/2563)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1) (11/02/2563)
กำหนดการสอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)  (4/02/2563)
การอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.5 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ฉบับล่าสุด ปรับกำหนดการ
(3/02/2563)
-----------------------------------------------------------------------------------
  มกราคม 2563
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 2) (30/01/2563)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 3) (20/01/2563)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6) (16/01/2563)
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้คิดส์ซาเนีย (ประถมศึกษาปีที่ 4) (13/01/2563)
-----------------------------------------------------------------------------------
  พฤศจิกายน 2562
กำหนดการสอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 5) (20/11/2562)
กิจกรรม "สาธิตจุฬาฯ เริงร่าแบบไทย สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓" (19/11/2562)
แจ้งข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในนามส่วนตัว (15/11/2562)
การอยู่ค่ายกลางวันของลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.3 (12/11/2562)
กำหนดการสอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 6) (5/11/2562)
-----------------------------------------------------------------------------------
  ตุลาคม 2562
ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมชมภาพยนตร์ (31/10/2562)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 5) (29/10/2562)
เปิดเรียนวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 (28/10/2562)
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.4 (21/10/2562)
การจัดเตรียมชุดการแสดงในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 (18/10/2562)
-----------------------------------------------------------------------------------
  กันยายน 2562
เลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบซ่อม (18/09/2562)
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6 (10/09/2562)
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ระดับชั้น ป.5 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (10/09/2562)
การอยู่ค่ายกลางวันของลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.4  (9/09/2562)
การอยู่ค่ายกลางวันของลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.3  (2/09/2562)
กำหนดการสอบประจำภาคต้น ครั้งที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 5)  (2/09/2562)
  กรกฎาคม 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (19/07/2562)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 5)  (8/07/2562)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 3)  (07/2562)
กำหนดวันรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  (1/07/2562)
-----------------------------------------------------------------------------------
  มิถุนายน 2562
ขออนุญาตให้นักเรียนไปร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 (ประถมศึกษาปีที่ 6)  (14/06/2562)
กำหนดการสอบประจำภาคต้น ครั้งที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 6)  (13/06/2562)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  (10/06/2562)
-----------------------------------------------------------------------------------
  พฤษภาคม 2562
การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562  (21/05/2562)
การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  (21/05/2562)
การลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ซื้อบัตรจอดรถแบบเติมเงินและการเติมเงินสด ประจำปีการศึกษา 2562  (21/05/2562)
1. การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรสวัสดิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (21/05/2562)
-----------------------------------------------------------------------------------
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742