การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับอาจารย์-บุคคลทั่วไป)     การบรรยายทางวิชาการ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
การสาธิตการสอน (สำหรับบุคคลทั่วไป)      การนำเสนองานวิจัย (สำหรับบุคคลทั่วไป)     การแข่งขันตอบปัญหา
การแสดงความสามารถของนักเรียน      นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ      ฐานกิจกรรมสำหรับนักเรียน
คลินิกให้คำปรึกษาแก่ครูและผู้ปกครอง (สำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ)
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
การนำเสนองานวิจัย (สำหรับบุคคลทั่วไป)
5-6 กันยายน 2562 ห้อง 303 - 304 อาคาร ๕๐ ปีฯ ชั้น 3
ลำดับ
ที่
เรื่อง
ระดับ /
กลุ่มสาระ /
โครงการ /
หน่วย / ฝ่าย
วัน/เวลา/สถานที่
ชื่อผู้ให้การอบรม
จำนวน
ที่รับ
ลงทะเบียน
1
ผลการจัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้กลวิธีการสอนแบบคาเริสเซิล
ร่วมกับเกมการศึกษาที่มีต่อ
ทักษะการทำงานร่วมกัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 สังคมฯ

10.00-11.00

ห้อง 303
อาคาร ๕๐ ปีฯ ชั้น 3
อาจารย์วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ
20
เต็ม
2
การศึกษาสภาพการอบรม
บ่มเพาะความซื่อสัตย์ให้กับ
นักเรียนประถมศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ
 ภาษาไทย

10.00-11.00

ห้อง 304
อาคาร ๕๐ ปีฯ ชั้น 3
อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา
3
ผลการใช้แอพพลิเคชั่นการสอน
อ่านสะกดคำภาษาไทยร่วมกับ
วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มี
ต่อความสามารถในการ
อ่านสะกดคำภาษาไทยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มีปัญหาทางการอ่าน
 ภาษาไทย

9.00-10.00

ห้อง 304
อาคาร ๕๐ ปีฯ ชั้น 3
อาจารย์อัญชิสา ธนศิริกุล
4
ผลของการใช้คำถามระดับสูง
ที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความ
คงทนในการเรียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ภาษาไทย

13.00-14.00

ห้อง 304
อาคาร ๕๐ ปีฯ ชั้น 3
อาจารย์พรศิริ สันทัดรบ
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742