Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
satit chula รายชื่ออาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Thai Language
 
 
อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Thai Language
 
ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ ผศ.ปริมวดี ประยูรศุข ผศ.อัมพร อังศรีพวง
หัวหน้าระดับ ป.5

อาจารย์ทินกร เทพกุศล
อาจารย์อนุทัย โรจนวิภาต อาจารย์ศรียา เนตรน้อย อาจารย์อัญชิสา ธนศิริกุล อาจารย์ศิริพร โชติแสงศรี
อาจารย์ประภาวดี ทามนตรี อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
อาจารย์พรศิริ สันทัดรบ อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร
อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา อาจารย์นุชนภา ราชนิยม อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Foreign Language
 
 
อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Foreign Language

 
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์ ผศ.ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก
อาจารย์อาภาพรรณ ไศละบาท อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง Mr. Harold Martin McDonald IV
   
Mr. Robert Armstrong Miss Si Qige    
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Mathematics
 
 
อาจารย์เกรียงไกร ปิยะเมธาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Mathematics
 
ผศ.ภคนันท์ ใจงาม ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข อาจารย์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล ผศ.นภสร เรือนโรจน์รุ่ง อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
อาจารย์ประภาวดี ทามนตรี อาจารย์ศิริวรรณ โหตะรัตน์
อาจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ อาจารย์ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์
อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
หัวหน้าระดับ ป.2
อาจารย์กมลภพ จูพันทะ Mr. Nelso Pinho Pires Mr. Randy Jumilla Bano
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Science
 
 
อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Science
 
อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์
ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์ ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์
หัวหน้าระดับ ป.1

อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ อาจารย์ชัยณรงค์ แก้วสุก อาจารย์กฤชรัตน์ ว่องอาทรกุล
อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์ อาจารย์ทศพร ศรีแสง อาจารย์ยศยา เชาวลิตรธำรง อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์
   
Miss Cherilyn Espinosa Mr. Stewart Stead-Harris    
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Social Studies, Religions and Cultures
 
 
อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Social Studies, Religions and Cultures
 
รศ.พัชรี วรจรัสรังสี
ผศ.ประณาท เทียนศรี ผศ.วิภาวี มณีเนตร อาจารย์ปิยฉัตร ฆังฆะ
อาจารย์ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล
หัวหน้าระดับ ป.4

อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง อาจารย์พัฒน์นรี มูลปา
อาจารย์รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์
อาจารย์ณัฐภัทร ปันปิน
หัวหน้าระดับ ป.3

อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
อาจารย์ชนิกานต์ ดุลนกิจ
หัวหน้าระดับ ป.6
อาจารย์วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ
     
อาจารย์ธัญวรัตม์ สิงห์จู      
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Arts
  ทัศนศิลป์ Visual Arts
 
 
อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Visual Arts
 
ผศ.ทินกร บัวพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ อาจารย์สุภิญญา สมทา อาจารย์อมรเทพ ศรีเทพ
 
ดนตรี – นาฏศิลป์ Music and Classical Dancing
   
                อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล
         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Music and Classical Dancing
ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระ ผศ.สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์เสาวพร บุญช่วย
 
อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล อาจารย์ฌานดนู ไล้ทอง  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Health and Physical Education
 
 
อาจารย์พลพรรธน์ บัวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Health and Physical Education
 
อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย ผศ.ณัฐพร สุดดี อาจารย์มลชุลี อนุรักษ์ ผศ.จินตนา บรรลือศักดิ์
อาจารย์ ดร. ภารดี ศรีลัด อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ อาจารย์ศิวณัฐ เล่อยิ้ม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Vocational Courses and Technology
 
 
อาจารย์ ดร. ปิยานี จิตร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Vocational Courses and Technology
 
ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร อาจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ อาจารย์พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ ผศ.ภัทรพร สิงห์ชัย
อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์ อาจารย์ชาญณรงค์ วังเย็น อาจารย์คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล
     
อาจารย์ณัฐชนา มณีพฤกษ์      
 
โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ Special Education for Learning Ability Development Program
 
 
ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร์
หัวหน้าโครงการฯ Head of Special Education for Learning Ability Development Program
 
อาจารย์นาถลดา ธนวัฒนาดำรง ผศ.นวรัตน์ หัสดี อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี
อาจารย์ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง อาจารย์โสรัจ เรืองรัตนนิธิ อาจารย์จุฑามาส เผ่าภูรี
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาลูกเสือ) Students Development Activities Group
 
  อาจารย์ทินกร เทพกุศล
 
โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 
  ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
หัวหน้าโครงการฯ
 
ระดับชั้นอนุบาล Kindergarten
 
 
อาจารย์ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
หัวหน้าระดับ Head of Kindergarten

 
อาจารย์อรอุมา ขำวิจิตร์ อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล Mrs. Kathrina Omilig Gamuza
 
 
     
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742