Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
satit chula รายชื่ออาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Thai Language
 
 
อาจารย์ประภาวดี ทามนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Thai Language
 
ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ ผศ.ปริมวดี ประยูรศุข ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ทินกร เทพกุศล
อาจารย์อนุทัย โรจนวิภาต อาจารย์ศรียา เนตรน้อย อาจารย์อัญชิสา ธนศิริกุล อาจารย์ศิริพร โชติแสงศรี
หัวหน้าระดับ ป.5
อาจารย์พรศิริ สันทัดรบ อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร
อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร อาจารย์นุชนภา ราชนิยม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Foreign Language
 
 
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Foreign Language

 
ผศ.ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก
อาจารย์อาภาพรรณ ไศละบาท อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง Mr. Harold Martin McDonald IV
   
  Miss Li Hua Wang Mrs. Kathrina Omilig Gamuza  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Mathematics
 
 
ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Mathematics
 
ผศ.ภคนันท์ ใจงาม ผศ.ดาณาวดี มิตรสัมพันธ์ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
อาจารย์เกรียงไกร ปิยะเมธาง อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ อาจารย์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
อาจารย์นภสร เรือนโรจน์รุ่ง
อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
หัวหน้าระดับ ป.4
อาจารย์ศิริวรรณ โหตะรัตน์
หัวหน้าระดับ ป.1
อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง
อาจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ อาจารย์ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์ Mr. Nelso Pinho Pires
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Science
 
 
อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Science
 
ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์ อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์
หัวหน้าระดับ ป.6
ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์
อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ
อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
อาจารย์กฤชรัตน์ ว่องอาทรกุล อาจารย์ชัยณรงค์ แก้วสุก
อาจารย์ทศพร ศรีแสง อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์ อาจารย์ยศยา เชาวลิตรธำรง Mr. Stewart Stead-Harris
     
Miss Cherilyn Espinosa      
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Social Studies, Religions and Cultures
 
 
อาจารย์รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Social Studies, Religions and Cultures
 
ผศ.สุชาดา โกรศุภมิตร
ผศ.ประณาท เทียนศรี ผศ.วิภาวี มณีเนตร อาจารย์ปิยฉัตร ฆังฆะ
อาจารย์ ดร. บุษกร
เลิศวีระศิริกุล
อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต
หัวหน้าระดับ ป.2
อาจารย์พัฒน์นรี มูลปา อาจารย์ณัฐภัทร ปันปิน
 
อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
หัวหน้าระดับ ป.3
อาจารย์ชนิกานต์ ดุลนกิจ อาจารย์วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Arts
  ทัศนศิลป์ Visual Arts
 
 
อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Visual Arts
 
ผศ.ทินกร บัวพูล ผศ.สุมิตรา เทียนตระกูล อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล
 
ดนตรี – นาฏศิลป์ Music and Classical Dancing
   
อาจารย์เสน่ห์ บุญช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Music and Classical Dancing
ผศ.สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระ อาจารย์เสาวพร บุญช่วย
อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล อาจารย์ฌานดนู ไล้ทอง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Health and Physical Education
 
 
อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Health and Physical Education
 
ผศ.ถาวร วรรณศิริ ผศ.ณัฐพร สุดดี อาจารย์มลชุลี อนุรักษ์
ผศ.จินตนา บรรลือศักดิ์ อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย อาจารย์ ดร. ภารดี ศรีลัด
 
อาจารย์พลพรรธน์ บัวแก้ว อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Vocational Courses and Technology
 
 
อาจารย์ชาญณรงค์ วังเย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Head of Vocational Courses and Technology
 
รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร อาจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ อาจารย์พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์
ผศ.ภัทรพร สิงห์ชัย อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์ อาจารย์ ดร. ปิยานี จิตร์เจริญ อาจารย์คณพัฒน์
อรุณรัศมีโชติ
     
อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล      
 
โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ Special Education for Learning Ability Development Program
 
 
ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร์
หัวหน้าโครงการฯ Head of Special Education for Learning Ability Development Program
 
อาจารย์นาถลดา ธนวัฒนาดำรง อาจารย์นวรัตน์ หัสดี อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี
อาจารย์ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง อาจารย์โสรัจ เรืองรัตนนิธิ อาจารย์จุฑามาส เผ่าภูรี
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาลูกเสือ) Students Development Activities Group
 
  อาจารย์ทินกร เทพกุศล
 
โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 
  ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
หัวหน้าโครงการฯ
 
ระดับชั้นอนุบาล Kindergarten
 
 
อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
หัวหน้าระดับ Head of Kindergarten

 
อาจารย์อรอุมา ขำวิจิตร์ อาจารย์ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
 
 
     
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742