Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง หน่วยงาน/ศูนย์ ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 
satit chula รายชื่ออาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
อาจารย์ศิริพร โชติแสงศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์ ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ ผศ.กวิสรา รัตนากร ผศ.ปริมวดี ประยูรศุข
ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์อนุทัย โรจนวิภาต อาจารย์ทินกร เทพกุศล อาจารย์ศรียา เนตรน้อย
อาจารย์ประภาวดี ทามนตรี ดร. เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ อาจารย์ ดร. บุษกร
เลิศวีระศิริกุล
อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี
อาจารย์อัญชิสา อังคารชุน อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
     
อาจารย์พรศิริ สันทัดรบ      
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
   
   
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผศ.ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
 
ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก
 
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์ อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
อาจารย์ชัยณรงค์ แก้วสุก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผศ.ดาณาวดี มิตรสัมพันธ์ ผศ.ภคนันท์ อุ่นแจ่ม ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
อาจารย์เกรียงไกร ปิยะเมธาง อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์ อาจารย์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง อาจารย์นภสร เรือนโรจน์รุ่ง อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง อาจารย์ศิริวรรณ โหตะรัตน์
อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ อาจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ อาจารย์อรอนงค์ พิณธุรักษ์ อาจารย์ยศยา เชาวลิตรธำรง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์ อาจารย์กฤชรัตน์ วิทยาเวช อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
อาจารย์ชัยณรงค์ แก้วสุก อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์ อาจารย์ยศยา เชาวลิตรธำรง อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
     
อาจารย์ทศพร ศรีแสง      
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
อาจารย์พัฒน์นรี มูลปา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.สุชาดา โกรศุภมิตร ผศ.ประณาท เทียนศรี ผศ.วิภาวี มณีเนตร อาจารย์ปิยฉัตร ฆังฆะ
อาจารย์ณัฐภัทร ปันปิน
อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์ อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์ อาจารย์รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์
   
อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต อาจารย์ชนิกานต์ ดุลนกิจ    
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  ทัศนศิลป์
 
 
อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.ทินกร บัวพูล ผศ.สุมิตรา เทียนตระกูล อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์
 
ดนตรี – นาฏศิลป์
   
  ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล
ผศ.สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์เสาวพร บุญช่วย
 
อาจารย์เสน่ห์ บุญช่วย อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
อาจารย์ภารดี ศรีลัด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.ถาวร วรรณศิริ ผศ.ณัฐพร สุดดี อาจารย์มลชุลี อนุรักษ์
อาจารย์จินตนา บรรลือศักดิ์ อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์ อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย
อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ อาจารย์คมสันต์ บัวแก้ว อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร อาจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ อาจารย์พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์์
อาจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย อาจารย์ปิยานี จิตร์เจริญ อาจารย์คณพัฒน์
อรุณรัศมีโชติ
อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล
   
อาจารย์กมลชนก สิงห์คำ อาจารย์ชาญณรงค์ วังเย็น    
 
โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
 
 
ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร์
หัวหน้าโครงการฯ
 
อาจารย์นาถลดา ธนวัฒนาดำรง อาจารย์นวรัตน์ หัสดี อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี
 
อาจารย์ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง อาจารย์โสรัจ เรืองรัตนนิธิ  
 
เพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาลูกเสือ)
 
  อาจารย์ทินกร เทพกุศล
 
โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 
  ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
หัวหน้าโครงการฯ
 
  ผศ.ภคนันท์ อุ่นแจ่ม
 
ระดับชั้นอนุบาล
 
 
อาจารย์ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์ หัวหน้าระดับ
 
อาจารย์อรอุมา ขำวิจิตร์ อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
 
 
     
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742