Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง กรรมการสถานศึกษา ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 
satit chula รายชื่ออาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
อาจารย์ประภาวดี ทามนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์ ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ ผศ.กวิสรา รัตนากร ผศ.ปริมวดี ประยูรศุข
ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์อนุทัย โรจนวิภาต อาจารย์ทินกร เทพกุศล อาจารย์ศรียา เนตรน้อย
อาจารย์ศิริพร โชติแสงศรี ดร. เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี อาจารย์อัญชิสา ธนศิริกุล
อาจารย์พรศิริ สันทัดรบ อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
หัวหน้าระดับ ป.2
อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
หัวหน้าระดับ ป.3
     
อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา      
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 
 
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ ผศ.ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล อาจารย์อาภาพรรณ จาติเสถียร
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.ดาณาวดี มิตรสัมพันธ์ ผศ.ภคนันท์ ใจงาม อาจารย์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
หัวหน้าระดับ ป.1
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ อาจารย์เกรียงไกร ปิยะเมธาง
อาจารย์นภสร เรือนโรจน์รุ่ง อาจารย์ชัยณรงค์ แก้วสุก อาจารย์ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์ อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง
อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง อาจารย์ศิริวรรณ โหตะรัตน์ อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ อาจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
     
อาจารย์ยศยา เชาวลิตรธำรง      
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์
ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ
หัวหน้าระดับ ป.4
ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ อาจารย์กฤชรัตน์ ว่องอาทรกุล อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
หัวหน้าระดับ ป.6
 
อาจารย์ชัยณรงค์ แก้วสุก อาจารย์ทศพร ศรีแสง อาจารย์วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
อาจารย์รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผศ.สุชาดา โกรศุภมิตร
หัวหน้าระดับ ป.5
ผศ.ประณาท เทียนศรี ผศ.วิภาวี มณีเนตร
อาจารย์ ดร. บุษกร
เลิศวีระศิริกุล
อาจารย์ปิยฉัตร ฆังฆะ อาจารย์พัฒน์นรี มูลปา อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์
อาจารย์ณัฐภัทร ปันปิน
อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์ อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต อาจารย์ชนิกานต์ ดุลนกิจ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  ทัศนศิลป์
 
 
อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.ทินกร บัวพูล ผศ.สุมิตรา เทียนตระกูล อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล
 
ดนตรี – นาฏศิลป์
   
  อาจารย์เสน่ห์ บุญช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์เสาวพร บุญช่วย อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล
 
ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระ อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
ผศ.ถาวร วรรณศิริ ผศ.ณัฐพร สุดดี อาจารย์มลชุลี อนุรักษ์
อาจารย์จินตนา บรรลือศักดิ์ อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์ อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย
อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ อาจารย์พลพรรธน์ บัวแก้ว อาจารย์ภารดี ศรีลัด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
อาจารย์ชาญณรงค์ วังเย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร อาจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ อาจารย์พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์์
อาจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์ อาจารย์ปิยานี จิตร์เจริญ อาจารย์คณพัฒน์
อรุณรัศมีโชติ
     
อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล      
 
โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
 
 
ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร์
หัวหน้าโครงการฯ
 
อาจารย์นาถลดา ธนวัฒนาดำรง อาจารย์นวรัตน์ หัสดี อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี
อาจารย์ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง อาจารย์โสรัจ เรืองรัตนนิธิ อาจารย์จุฑามาส เผ่าภูรี
 
เพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาลูกเสือ)
 
  อาจารย์ทินกร เทพกุศล
 
โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 
  ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
หัวหน้าโครงการฯ
 
  ผศ.ภคนันท์ ใจงาม
 
ระดับชั้นอนุบาล
 
 
อาจารย์ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
หัวหน้าระดับ

 
อาจารย์อรอุมา ขำวิจิตร์ อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
 
 
     
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742